I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ
08.07.24 07:39 Pep@k
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 CENZURA NA MĚSTĚ ???
Publikováno:  11. dubna 2016

logo_webDošlo majlem :
Nedávno se mi dostal do rukou email, který rozeslala dne 6.4.2016 paní tajemnice města Mimoně úředníkům města, kdy nadpis tohoto emailu je docela úsměvný a zní: „poskytování informací mimo režim zákona”. Dále je zde sdělení, že po dohodě s vedením města musí úředníci dříve, než sdělí informaci zastupiteli, radnímu či členovi výboru, informovat tajemnici a následně pana starostu města, který si s tímto úředníkem dohodne postup vyřízení požadavku.

Tímto bych chtěl všem hlavám, které toto vymyslely, sdělit, že porušují zákon o obcích č. 128/2000 Sb., a to v § 82 písmena c), kde se píše, že člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. Pokud si přesně přečtete tento odstavec, nikde zde není psáno, že se úředník musí nejprve zeptat starosty a ten mu sdělí, jak má postupovat, a nemusí o tom dle zákona ani nikoho informovat a toto jim neukládá ani zákon o úřednících. Pokud o tom chce být starosta informován, ať jej úředníci informují, ale nemůže si s nimi domlouvat postup, co zastupiteli sdělí (třeba zmizí nějaké dokumenty nebo se nedodají všechny dokumenty, ale to budeme probírat jinde).
Také se musím vyjádřit k tomu nadpisu o poskytování informací mimo režim zákona (myslím si, že to je kvůli mně), kdy mně byly poskytovány informace dle mého ústního požadavku či písemného, pokud se jednalo o složitější věc. Tyto informace mi byly sdělovány dle zákona o obcích, a ne dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., kdy hlavy, které toto vymyslely, neznají dle mého názoru vůbec zákony a pletou si je mezi sebou a měly by si nejdříve tyto zákony přečíst a pochopit rozdíl mezi těmito dvěma zákony. Také si myslím, že toto nevzniklo v hlavě paní tajemnice, protože ta neměla nikdy problém s předávání informací zastupitelům, ale vzniklo to v hlavě pana starosty a místostarosty, jak je i vidno z emailu zaslaného úředníkům. Nyní by si zastupitelé měli položit otázku, zda toto je cenzura, či nikoliv, a proč toto vůbec někdo zavádí, protože pokud je totiž vše v pořádku, nemusím takové opatření vůbec zavádět.
Dále musím sdělit všem úředníkům na městě Mimoň, že se na ně vztahuje zákon o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb., kdy se v § 16 odst.1 písm. d) píše, že úředník je povinen plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu. A pokud si myslí, že tento jim zaslaný pokyn něco z tohoto porušuje, mají konat podle jejich zákona.

Na konec mám jen tři otázky:
1. Kdo toto vymyslel?
2. Proč to vymyslel?
3. Má se cenu vůbec ptát?

Petr Král - zastupitel města

Počet komentářů: 6  Komentáře ... (poslední: 9. května 2016 0:34)
Autor: Pep@k
Přečteno: 2941x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít