I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Zátky do minulosti : Mimoň před 30 a 20 lety
Publikováno:  7. května 2013

historieV poslední části nás čekají roky 1983 a 1993. Tady jsou již zápisy docela obšírné a podrobné. Tady si spoustu věcí budete určitě pamatovat.
Podívejme se tedy, jak to před 30 a 20 lety bylo.

1983

Kriminalita : Stále stoupá, Velmi často se objevují krádeže kol (9 případů). Alkohol byl příčinou 58 trestních případů.

Hasiči - základní činnost je prevence před živelnými pohromami a zásahy při nich. Vedle této činnosti je věnována péče výchově mladých následovníků. Svojí zdatnost si porovnávají při požárnických soutěžích.
Požárů mnoho nebylo, větší požár byl pouze požár 30 ha lesa v blízkosti Bělé p. Bezdězem, jinak pouze požáry malé, které se nenechaly rozrůst. Většinou se jednalo o důsledky suchého roku a neopatrnosti lidí v přírodě.

Na náměstí čsl. armády byla postavena plastika Ptáci. Autorem tohoto díla je akademický sochař Moravec.
Před školou v Wilhelma Piecka (Mírová ul.) byla umístěna plastika Děti, busta W.Piecka byla umístěna východní čelní zeď školy.

Busta Jana Amose Komenského byla přemístěna před budovu školy v Komenského ulici.

01. ledna - Kroniku převzal učitel Josef Šťastný, zápisy jsou prováděny již jeho rukou. Kronikářem však oficielně nebyl jmenován. 16. května 1983 skonal mimoňský kronikář Václav Vitáček. Podklady pro rok již nestačil dokončit.

MěDPM v M. : Soustřeďuje 230 dětí ve 14 zájmových kroužcích. Dívčí klub, výtvarný kroužek,
2x taneční kroužek, 1 x šachový,2x útvar branné výchovy (požárníci+zdravotníci), klub mezinárodního přátelství (Družba se sovět. školou Kubino), myslivecký kroužek, technické kroužky elektro, železniční a lodní modelářství).

Dosavadní dlouholetý předseda MěNV (od roku 1956) Jaroslav Svoboda odchází do starobního důchodu. Na jeho místo přichází a byl zvolen zastupiteli MěNV v Mimoni Václav Barták, který v M působí od září 1969, kdy na ZDŠ nastoupil jako učitel pro II. stupeň. Ve volbách r. 1981 byl zvolen do funkce místopředsedy MěNV a nyní do funkce předsedy MěNV. Jako místopředseda byl zvolen Jaromír Uruba, tajemníkem zůstává Miroslav Bartoň.

Obecně o školství v r. 1983:
Nedostatek učitelů, proto na školách učí i osoby bez pedagogického vzdělání, jedná se pouze o absolventy gymnazií, bez aprobace jsou 3 učitelé, 5 vychovatelek. Pokud se týká učitelů - duchodců, tak jich učí 10 (všichni s aprobací). Chybí tdy celkem 18 učitelů na mimoňských školách.

ZŠ W.Piecka :
Ředitelem ZŠ se stává Jan Musil, zástupcem Hana Manhartová a Hana Straková. Učitelský sbor tvoří na 1.stupni : Baráková, Bártová, Jechová, Koudelková, Král, Mládková, Pazdírková, Pokorná, Svobodová, Škrobílková, Thérová, Zavřelová. Pro 2. stupeň pak : Alexová, Bulířová, Jindrová, Konúpková, Majlišová, Márinková, Neméthová, Plánička, Policarová, Spolková, Šetková, Teplík, Uhrová (Vlastníková na mateř. dov.) Družební styk se školou Oelsnitz.
ZŠ SPR
Ředitel : Jindra, zástupkyně Libuše Gardášová
Učitelský sbor 1. stupně : Egrtová, Horychová, Jansová, Kasalová, Komínková, Ledvina, Šperglová, Ráčková, Ryvolová, Steinzová, Vlková
2. stupně : Antoš, Domasová, Janeček, Jeřábek, Krameriusová, Turková, Vlastník, Wodwudová

LŠU - škola má 126 žáků,
Hudební obory : klavír, flétna, kytara, akordeon
Jedná se o rozšíření o výtvarné oddělení. Budova LŠU je v Mírové ulici, v r. 1983 bylo ve škole přestavěno topení na ústřední, které však není dosud funkční, protože chybí kotel.

Zvláštní škola sídlí na Letné místo ZŠ Letná.
Ředitelka : Vostárková
Učitelský sbor tvoří : Ledvinová, Pilařová, Šarbotová, Šmídová, Šprynglová, dr. Jiří Vomáčka, Vránová, Vrbová, Josef Zavřel (již jako důchodce, z místa ředitele odstoupil). Družební styk navázán se zvláštní školou v Gera - Lusan v NDR.
Školu ukončilo 16 žáků, z nichž 6 šlo do učebního oboru a 10 přímo do zaměstnání.

Vzteklina byla zjištěna v lesích okolo Mimoně. Byly zjištěny 9 nakažených lišek.

Mimoňské dostihy - 18. ročník mimoňských dostihů, začíná se prosazovat TARAN, slavný kůň a budoucí několikanásobný vítěz Velké Pardubické, syn slavné klisny Tarantely.

1993

Policie :
Značný nárůst kriminality. Součinnost státní policie a policie městské by tuto kriminalitu měla snižovat. Očekávaly se společný dozor po celých 24 hodin denně, čímž by se plně využil zákon č. 67/93. Přesto však toto očekávání nebylo naplněno. Vedle vraždy mladé studentky ve dne v zámeckém parku (dosud neobjasněná), byly zjištěny a hlášeny krádeže nejrůznějšího druhu (motorová vozidla, kola), vloupání do prodejen, garáží, domů, okrádání a napadání, krádežím hospodářského zvířectva, nekázni řidičů všeho druhu, řízení pod vlivem alkoholu, používání vozidel bez technického osvědčení atd.

Byty
Od 25.ledna získalo město po sovětské armádě na Letné od České armády 94 bytů. 54 bytů (dnes ve správě MěÚ) mají vojáci a civilní zaměstnanci vojenské správy obsazeny z dřívější doby, 36 bytů je volných. Armáda si ponechala 20 bytů. 3. února byly stávající směrnice MěÚ o pronajímání bytů v majetku města rozšířeny o nové podmínky vinkulací 7x nájemného i na směnu bytů. Na úpravu 1 bytu pro volyňské Čechy (na Letné), obdrželo město dotaci 30. tisíc Kč na 1 byt. Pořadí je následující : 1. rodiny s dětmi, kde rodiče uzavřeli manželství 2. rodiny s dětmi, kde neuzavřeli rodiče manželství 3. neúplná rodiny s dětmi (jeden z rodičů) 4. bezdětní manželé 5. osamělí důchodci 6. svobodní nebo snoubenci

Železnice - ČSD
Zaveden nová motorový osobní vlak Jablonné v Podj. - Mimoň - Česká Lípa, který odj. z Jablonného v 9,33 hod, průjezd Mimoni v 9,55 hod.

Daně : Poprvé musel každý vlastník nemovitosti vyplnit dotazník přiznání a vypočítat si daně z ní. Daňové přiznání muselo být do 15.5. odevzdáno a splaceno do 31.5.93. Stanovena cena pozemku orné půdy, luk, pastvin a zahrad = 4,07 Kč/m2. Koeficient násobku podle počtu obyvatel daňového přiznání = 1,6. Odevzdávání daňového přiznání probíhalo na Finančním úřadě v M.

Kupónová privatizace - II. vlna
byla zahájena 1. října - registrace. Informační středisko v M. je na MěÚ v M. Zájem je velký.

Rozpočet města :
Plán výdajů 45,000.000 Kč
schválený rozpočet 46,677.000 příjmy 39,686.000 Kč
upravený rozpočet 49,997.000 46,677.000
čerpání k 31.12.93. 39.686.000 52,799.000
Rozpočet hodnocen v r. 1993 jako přebytkový
Hasiči - velitelem sboru je Rudolf Plíva st., zástupcem je J. Pecinovský. Sbor dobrovolných hasičů má vlastní výjezdovou jednotku. Velitel je současně správcem hasičské zbrojnice - jedná se o budovu čp. 70 na Tyršově nám.

Autogramiáda spisovatele Františka Nepila, která se konala se konala 15. března se konala jako součást koncertu přátel vážné hudby. Jednalo se v podstatě o setkání se spisovatelem doprovázený koncertním mistrem Václava Snítila na housle a Heleny Weisové na klavír z děl Smetany a Dvořáka.

Pouť - konala se 26. a 27. června v areálu Letního kina Mimoň a byla současně přehlídkou COUNTRY skupin, zábavných pořadů, kolotočů a trhů.

Mimoňáček - letos oslavil 15 let své činnosti. Dnes 100 členný sbor je od prvopočátku veden učitelským manželským párem Šperglových, muzikantů na slovo vzatých. Děti procházejí sborem po dobu školních let. Rozšířením kolektivu sbormistrů byl svor rozdělen na Malý a Velký, čímž se zlepšila úroveň činnosti a rozsah možností.
Děti jsou vybírány již v MŠ do Malého sboru a zároveň do tříd s rozšířenou hudební výukou, kde dochází k základnímu rozvoji hudebního nadání, postupně jsou zasvěcovány do tajů tónů a zvuků hudebních nástrojů i hlasů jako vzácného hudebního nástroje. Velký sbor potom již ovlivňuje nejen posluchače - děti na výchovných koncertech pro ZŠ, ale působí i na dospělé diváky a připomíná estetickou výchovu i rodičům. Zpětnou vazbou je pak upřímná motivace dětí, předvést to, co se naučily. Na jaře vystoupil sbor při příležitosti výročí J.A.Komenského, zúčastnil se koncertu v Č. Lípě na společném vystoupení se sborem severočeských učitelů. V červnu při oslavě svého 15. letého výročí vystoupil i Třetí sbor bývalých členů. Sbor je ve své činnosti podporován školským úřadem, MěÚ v M. a sponzorován EKOAGROBANKOU Č. Lípa.

Nadace GOTIKA -
Počátkem roku 1992, kdy vznikala obec Ralsko, projevil jistý pan Novotný zájem o hrad Ralsko jako nájemce a restaurátor. V prosince 1992 byla mezi obecným úřadem Ralsko a p. Novotným uzavřena nájemní smlouva na 10 let. Nájemce bude pro údržbu hradu investovat vlastní finanční prostředky a založená nadace Gotika bude zárukou prosperity pronajatého objektu. Obec Ralsko si vymínila sídlo nadace v obci Kuřívody. Statut nadace byl schválen OÚ Č.L. v květnu 93. Úkolem nadace je obnova a zachování zříceniny hradu Ralsko. Vstup města do nadace by výhledově mohl řešit oddechovou část města. Vranovská alej, Vranov, Vranovské skály a vlastní hrad Ralsko.

Skladba MěÚ :
tajemník MěÚ (ředitel MěÚ) - Lubomír Pryl
- MěÚ v M. má 26 pracovníků + 10 pracovníků správy domů + 8 pracovníků pečovatelské služby + 8 strážníků městské policie + 4 pracovníci kulturního střediska. Jednotlivé odbory působnosti : hospodářsko správní + finanční + výstavby a územního plánování + zemědělství a životního prostředí + živnostenský úřad + správa domů + technické služby + kulturní středisko

Zahraniční styky
Zástupci z Oelsnitz navštívili naše město ve dnech 26. a 27. dubna. Starosta města Oelsnitz Hans Ludwig Richter + občané města a představitelé něm. parlamentu Manfréd Plobner. Motivace: 1. Setkání dávných přátel z dlouhodobých styků (25 let) obou měst 2. Přání prohloubit širší spolupráci na úrovni městské správy, ve sportu, školství a dalších oblastech 3. perspektiva obchodu mezi městy, výměny řemeslníků atd.
Uskutečnila se i návštěva skládky ve Svébořicích.

Zastupitelstvo :
- zastupitelstvo má 20 členů, z 21 volených, protože zvolený Václav Komárek jako nezávislý kandidát odstoupil bez náhrady. Zvolenými členy jsou : Stárek, Rndr. Balounová, Budinská, Gonzúr, Mudr. Kadlecová, Kálecký, Konopiský, Krejbich, Krous, Vrba, Skála, Mvdr. Přikrylová, Ing. Ruta, Kaiser, Pryl, Váňa, Jenček, Holubářová, ing. Sýkora, Folprechtová. V průběhu roku došla k resignaci pí. Holubařové, kterou nahradil K. Horáček, v důsledku jmenování do funkce tajemníka odstoupil L. Pryl, kterého nahradil M.Marek. MěR má složení : starosta, místostarosta, Mudr. Kadlecová, Mvdr. Přikrylová, J. Váňa, Marek

Osobnosti :
2.února 1993 navštívil město Mimoň Frederico Romiga - ředitel Evropské hospodářské komise OSN v souvislosti projektu EE 2000 M Manager. Podepsáni jsou: F.Romig, + zástupci a.s. Svobodná zóna Severní Čechy. Čitelný podpis je pouze Z.Zbytka

Počasí :
Leden - od 6.ledna pršelo na silně promrzlou zem, následovalo náledí, silný vítr,
Únor - začátek mrazivý, sněhová pokrývka 21 cm, ač tolik sněhu nenapadlo, mlhy
Březen - střední část měsíce teplá, kvetou sněženky a krokusy, létají včely a motýli, ke konci oteplení
Duben - začátek a konec měsíce suchý, první polovina chladno, druhá polovina výrazné oteplení
Květen - na začátku velmi teplo a sucho, květiny kvetly dříve a kratší dobu
Červen - teplo a sucho, v druhé polovině ochlazení, pozdní deště měly malý vliv na vegetaci.
Červenec - chladný a deštivý, 5.7. prudká bouře s vichřicí, lámající stromy
Srpen - začátek suchý, konec chladný. Rorýsi odlétli na začátku měsíce, jiřička a vlašťovky na konci srpna
Září - Většina ptáků odlétla, mnoho ořešáků a jablek
Říjen - odpovídá měsíci, brzy začaly mrazíky a časté mlhy
Listopad - sněžení dříve než-li jiná léta, nebývalé množství sněhu, celodenní mrazy
Prosinec - mrazy slabší jak v XI., padal často sníh, ale také roztával, zátopy nebyly

Školství obecně :
V r. 1993 byla situace velmi složitá. Nepříznivá pro učitele a tím i pro žáky. Nedostatek financí přinutilo ukázat, že učitelský stav je posláním a nikoliv jen zaměstnáním. Muselo se pokračovat ve změnách učebních textů . zejména oborů s historickou tématikou. Základní školy V M. jsou 2 ZŠ, které dohromady mají celkem 875 dětí. Mírová ul. - ZŠ od 1.9. přechází včetně školní jídelny do samostatné právní subjektivity jako příspěvková organizace - ředitel = učitel Jan Musil. Na 1. stupni této školy zaveden experiment Obecná škola, který má odlišit od dřívějších 1. - 5. třídy. Otázka 9. tříd není dosud jasná.
Pod Ralskem - ZŠ - ředitelkou je Irena Řehořová. Na 1. stupni byly zavedeny některé prvky obecné školy. V 9. třídě zaveden nový předmět EKOLOGIE. Školní družina se přestěhovala do pavilonu bývalé MŠ TON v Luční ul. Gymnázium Mimoň :
- ředitelkou je učitelka Novotná. Letos byli žáci přijímáni do PRIMY již z 5. tříd (dříve pouze z 8. třídy). Dosud není stále jasno, zda gymnázia budou 7 nebo 8 leté. Na škole chybí učitel němčiny. Jídelna školy včetně ostatního zařízení byly bezplatně převedeny z majetku města na školu. Škola má veškerá zřizovací práva.

ZUŠ - (hudebka)
Ředitelem je učitel Veselý. Od 1.9. přechází do samostatné právní subjektivity jako příspěvková organizace. Škola má svou pobočku ve Stráži p.R. a v Zákupech, ovšem na těchto pobočkách je nedostatek učitelů, zejména hry na akordeon, kytaru a klavír. V M. chybí učitel hry na klavír. Chybí i kvalitní doprovod pro soubor Mimoňáček.

Mateřské školy:
Od 1.9. jsou v M. nadále 4 MŠ pro 225 dětí. Od rodičů se vybírá měsíčně 300 Kč jako úhrada na neinvestiční náklady.
Nádražní ul. - kapacita 34 dětí, je zde možný pobyt i pro děti tělesně postižené
Eliášová ul. - kapacita 90 dětí
Malá ul. - kapacita 46 dětí
Mitop - Žitavská ul. - alternativní zaměření, kapacita = 50 dětí.

Zvláštní škola :
ředitelem je Mgr. Vodička. Téměř všichni učitelé mají požadované vzdělání tj. učitelské a aprobaci pro defektologii. Škola má problémy s nezájmem rodičů o výuku svých dětí.

Technické služby :
Byly právně nahrazeny společnostmi : Technické služby s.r.o. a Zahradnictví Mijana s.r.o.

Podnikatelé - soukromní :
Nová daňová soustava, především systém DPH, který zatížil odvodem do státní pokladny i výrobky, které předtím dani nepodléhaly, vyvolaly prudký cenový šok, který prudce zvedl ceny veškerého prodávaného zboží. Za první měsíc platnosti se všechny ceny v zvýšily o 8,3 %. Přestože následující měsíce přinesly uklidnění, řada podnikatelů prošla krizí a nepřežila. Přežili pouze ti, kteří pružně regulovaly ceny a svůj zájem zaměřily pouze směrem na největší poptávku, takže tito fungují dodnes. Ke konci roku 1993 dle informací živnostenského úřadu je v M. registrováno 35x obchodních činností + 1x vydavatelská činnost + 1 x čalounictví + 1x inženýrská činnost v investiční výstavbě + 1x poradenství při nakládání s odpadem + 8x zprostředkovatelství a obstarávání prodeje a nákupu zboží a nemovitostí + 1x výroba plášťů + 1x výuka jako další vzdělávání + 1x provozování bytového hospodářství + 1x odborná příprava učňů + 1x kopírovací práce + 1x výroba textilního zboží + 1x pěstování květin a okrasných dřevin + 2x čištění komunikací + 1x výroba různých drobných výrobků z papíru + 1x údržba a provoz parkoviště + 1x zemní práce + 1x opravy a prodej šitých výrobků + 1x malování skla a jeho prodej.
Dále zde byly otevřeny firmy :
- Femont - Jan Fedorňák v Zahradní ul. čp. 137, montáž a prodej elektrokotlů, el. konvertorů, jednoduchých a programovatelných regulátorů, montáž a údržba i opravy elektroinstalace, revize elektro a hromosvodů. - - Čalounictví RIA . Lenka Hijová - Kamenná čp. 227/1 nabízí opravy a výroba čalouněného zboží
- STUDIO B - Konzult - Mírová ul., Ladislav Beneš - nabízí užité umění, ryté sklo, keramiku, šperky, služby v oboru výpočetní techniky a rychlého kopírování - pořádá i odborné přednášky kulturního charakteru jako př. Společenský večer s představením prací akad. malířky Jiřiny Průchové, anebo přednáška p. Vlastníka v oboru alternativní medicíny atd.

12.4.93 se uskutečnila vernisáž u příležitosti otevření Jarní prodejní výstavy zahradní keramiky, atd. Koncem března se uskutečnila První Kontrakční a prodejní výstava soukromých firem pracujících se sklem za účasti 9 vystavovatelů

Házená - turnaj pro všechny generace - konal se 12.6. za účasti všech hráčů házené v M., kteří zde v minulosti působili či v současnosti působí. Vytvořilo se celkem 4 družstva, kteří se vzájemně mezi sebou přes nepříznivé počasí utkaly.

Jiskra Mimoň
- Vznikl nový odbor Sport pro všechny, který podchycuje zájem o cvičení v tělocvičnách i pro neregistrované - poděkování náleží především cvičitelkám, kteří tuto činnost vykonávají bez nároku na odměnu.
- oddíl kopané -největším oddílem ve městě, sdružuje 6 družstev, z toho 3 = mládežnická
- oddíl házené pořádal tradiční turnaj v házené - Memoriál Josefa Židlického, který se konal 3.7. na stadionu Letná
- oddíl Karate - 27.11. se uskutečnili závody. Mimoňští borci vesměs bojovali o 3. a 4. místa. Disciplíny byly Kata - Kumite jednotlivců ve věkových kategoriích mládeže a 15 - 20 let,
- oddíl odbíjené - ženy hrají bez větších úspěchu okresní a krajské soutěže.

Oblastní závody TSM
1. května pořádal turistický oddíl mladých turistů klubu českých turistů (KČT) - závod ověřuje zdatnost a znalosti v orientaci, běhu, uzlování, topoznačkách, odhadu vzdálenosti, určování dřevin, stavbě stanu, kulturně poznávací činnosti, běhu po překážkové dráze. Délka tratí je 2 - 3 km pro žactvo, 5 km pro dorost + dospělé.

Pochod do říše loutek -
X. ročník dětského pochodu se konal 8.5.. Pořadatelem byl turistický oddíl mládeže a odbor KČT v M. Byly vedeny 2 trasy - 8 nebo 15 km.

Turisté
Český klub turistů - ČKT - oddíl mládeže získal v březnu do pronájmu na 10 let tzv. Domeček na Letné.

X. světových olympijských her dialýzovaných a transplantovaných sportovců v kanadském VENCOUVRu zúčastnil z Mimoně Oskar Gardáš.

Kabelová televize
V květnu byl předložen projekt hlavní stanice kabel. televize s možností napojení nejbližšího okolí na SPR, tzv. nultá varianta. Jsou zde jako základ zajištěny tři programy pozemních vysílačů, celé pásmo VKV - FM -CCIR a 4 programy Satelitní. Nultá varianta byla dokončena 17.9.93, kdy bylo napojeno prvních 60 bytů panel. domu čp. 579 na SPR. Zprovozněním hlavní stanice TKR. Projektantem a hl. dodavatelem je firma SATKA s.r.o. z Horavy - Úval.
Kabelová televize je budována ve vlastní režii města. V plánu je vybudování tele. převáděče pro infokanál města a pro pokrytí těch míst, kde zatím kabel. televize nebude zapojena. Město má žádost o udělení licence na televizní vysílání a o přidělení vysílacích kanálů 43,44 nebo 55 či 58.

Mimoňský zpravodaj -
mimoňský měsíčník, který podává zpravodajství o činnosti ve městě. Náklady činí ročně 50.000 Kč, zisk však pouze 24.000 Kč. Od března 93 se cena výtisku zvýšila z 2,50 Kč na 3,50 Kč.

Včelaři:
Předseda : ing. Petr Jána, který je současně členem pražského ústředí včelařů; místopředsedou je Jiří Holas, jednatelem Kurt Pobuda. K ZO v M. náleží i včelaři z okolních obcí.
ZO obhospodařuje celkem 1294 včelstev u 124 včelařů. Celkem se prodalo 15.528 kg medu ( na 1 včelstvo = ~ 12 kg medu) a zpracovalo 363 kg vosku. I v této ZO se ujalo již tržní hospodářství a proto si včelaři hledali vlastní odbytiště. Velká péče je věnována prevenci před včelí nemocí - varroáze.

Volby městských orgánů v Mimoni
Tajnou volbou byl do čela města jako starosta opět zvolen ing. Jaroslav Sýkora, jako místostarosta byla zvolena Jarmila Folprechtová.

Horkovod - teplovod Hradčany - Mimoň
Zatím se neuskutečnila; nově dostavěna teplárna vzhledem k tomu, že po odchodu sov. armády, po likvidaci všech voj. zařízení a po zrušení VVP se tato stala zbytečnou. Dvě alternativy: 1. Zakonzervování s nejistou budoucnosti, nebo 2. s okamžitým přínosem a hlavně ekologické využití pro město, zrušením výtopen na sídlištích napojením města na tuto výtopnu vzdálenou od města 4 km. Byla zde z hlediska města i její plynofikace. Protože se nabídlo využití kotelny jako výtopny, kde vybudování teplovodu nebude v režii města, ale státu, byla zvolena tato varianta - kterou bude realizovat teplárna Most. Topná sezóna měla být zahájena již v r. 1992, ale vzhledem k pozdnímu finančnímu zajištění byla výstavba zahájena až v r. 1993., kdy vláda na tuto akci vyčlenila pro okres Č. Lípa 29,9 mil. Kč, ale okresní shromáždění tento záměr nerespektoval, rozdělil jej podle svého a na teplovod uvolnil pouze 15 mil. Kč. Z této částky bylo nutno odečíst 3,5 mil. Kč na zprovoznění stávajících kotelen a částečnou konzervaci výtopny v Hradčanech, aby byla zajištěna letošní topná sezóna. V Květnu město převzalo dle zákona č. 172/91 § 5 o majetku obcí rozhodnutím Okr.Ú od OPBH Č. Lípa Kotelny Letná a Ralsko bezúplatným převodem movitého i nemovitého majetku. Část technol. zařízení byla zrušena a odepsána, použitelné demontovatelné zařízení budou zčásti předány do skladů, zčásti prodány do šrotu. Do ukončení přestavby kotelen na výměníky budou stavby kotelen a technologie související s provozováním kotelen pronajaty svč. teplárnám Most za 90. tisíc Kč za obě kotelny/měsíc., kteří toto zařízení budou provozovat do zahájení zkušebního provozu teplárny Hradčany. Současně byly zahájeny práce na rekonstrukci technolog. zařízení teplárnami Most. Výtopna Hradčany bude využita jako zdroj tepláren pro město.

Výstavba města :
- Rekonstrukce inž. sítí ve městě - pokládka kabelu energetické sítě a současně s ní slaboproudá a kabelová televize, veřejné osvětlení;
- pokládka přípojek horkovodu v některých částech města
- rozvody dokončeny v ul. Svébořická, Malá ul., Nová ul., stará zástavba SPR. Nejdříve se provede levobřežní část města a poté pravobřežní část.
- Kanalizace ve Svébořické ul. byla zahájena 1. března od železničního přejezdu (Investor SČVaK Č. Lípa.

Pečovatelská služba.
Došlo k zásadním změnám. Při MěÚ byla postupně vytvořena skupina pečovatelek, kterou řídí vedoucí okrsková sestra pečovatelské služby Regina Holubářová. Činnost je dotována z rozpočtu města potřebnou finanční částkou.
V současné době se ve skladbě obyvatel M. nachází nad 60 let 650 mužů a 1200 žen nad 55 let (hranice důchodového věku). Z této skladby je pečovatelská služba poskytována celkem 48 občanům.
Rozsah činnosti: Umožnit lidem se sníženou pohyblivosti kontakt s okolím, donáška obědů, nákup , obstarávání léků a nutných pochůzek nejrůznějšího druhu. Je poskytována též nadstandardní služba, která zahrnuje např. umytí podlahy, nábytku, oken, luxování apod.. Péče je dostupná všem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu tuto pomoc potřebují a kdo o ní žádají na návrh lékaře.

Jatka - sanitární :
-50% nemovitosti městských jatek byla prodána firmě Procházka s.r.o. Litoměřice. Město získalo prodejem 2 mil. Kč.

Hřebčín :
Vedoucím je ing. Eichler . Pomalu se stabilizuje přechodný pokles v důsledku finančních potíží.
Začíná se prosazovat roček Qudalcanal (otec Falada), který se řadí již mezi nejlepší, když ve třídě dvouletých již 2x zvítězil a 2x byl čtvrtý. Vydělal tak již 75.000 Kčs. V průběhu roku se prodalo 80 koní (včetně těch, které bylo nutno utratit na maso) v  hodnotě 63.200 Kč. Z vlastních klisen se narodilo 26 hříbat. Pozoruhodný byl porod 22. února 22 leté kobyly Volha, která je také mimo jiné matkou dvou úspěšných plemeníků VORTEXE a VALATA. Porod však pro ní byl osudný, protože 24.2.93 uhynula a zanechala po sobě již zmiňované hříbě - klisničku.
Vedle své chovatelské činnosti poskytuje hřebčín i veškeré služby, které si soukromní chovatelé vyžádají. Vedle toho poskytuje i léčení Laseroterapii na postižení pohybového aparátu koní. Tato léčba je sice nákladná, ale velice výhodná s vysoce kladnými a účinnými výsledky; je bezbolestná a nezanechává na koních žádná následná traumata. Léčení tímto způsobem trvá 1 - 3 měsíce.

Ekologie
- Instalován přístroj na měření SO2 na budově MěÚ. Naměřené hodnoty nepřesáhly ani letos 100 mikrogramů/m3. SO2 však není jediným zdrojem znečištění
- od 1.1. vstoupila v platnost vyhláška o zákazu volné výroby freonů a podobných látek poškozující ozónovou vrstvu země.
- 10.2. dosáhla inverze nejen v M., ale v celých sev. Čechách stupně živelné pohromy. Trvala celkem 5 dnů.
- 3. a 4.11. byla na Měděnci naměřeno 3.483 mg/m3 SO2 = severočeský rekord za posledních 6 let.
- město M. se rozhodlo podpořit záměr obcí Brniště a Pertoltic, vybudovat na Panenském potoce systém rybníků pro čistotu vody. Ploučnice nebude čistá, pokud nebudou čisté její přítoky. Na Ministerstvu životního prostředí probíhá jednání na revitalizaci Ploučnice.
- zájem o životní prostředí je zatím přes přijatý zákon ve věci freonů v ústraní

Munice ve VVP Ralsko -
na území o rozloze více jak 250 km2 spadá do působnosti policejní pyrotechnické služby Ralsko. Za rok 1993 bylo zlikvidováno 944 protitankových a protipěchotních min, 565 pěchotní munice, 172 kg vojenské trhaviny, 5 leteckých bomb, různé druhy raket, ručních granátů, několik kg průmyslové trhaviny, 2 ks chemické munice. Vedle toho bylo asanováno od munice 64 objektů a prohlédnuto 34 ha půdy. Většina zbylá munice je po Sovětské armádě a jedná se u munici ostrou.

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 4804x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít