I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Jak to bylo s Mimoňským zámkem - smutné výročí...
Publikováno:  9. června 2015

historieDnes je 9. června a to je svým způsobem významný, ale moc a moc smutný den. Na tento den připadla v roce 1985 totální destrukce našeho zámku.
Jak to tenkrát vlastně bylo ? Co předcházelo tenkrát této zajisté významné události ?
Podívejme se na to.
V červnu letošního roku je tomu již neuvěřitelných třicet let, co naše město přišlo o nádherný zámek. O destrukci zámku se toho již napsalo opravdu hodně a tak si připomeňme, jak to bylo se zámkem po roce 1945 až do jeho posledních chvil, kdy se stal smutným podkladem pro autobusové nádraží.

zamek

- Rok 1945 a dříve - majetek rodů Hartigů
- V roce 1945 - převzala do správy čs. armáda
- Rok 1950 - požár hlavního traktu ve II. podlaží a na půdě. Prohořela střecha objektu, poškozeno houbou.
- Rok 1952-1953 – KVÚSS Liberec projekt GO podle kterého pracoval OSP. (Zastřešení a některé další práce, akce nebyla dotažena do konce).
- Rok 1958 - MNO přislíbilo zámek upravit a to přednostně fasádu, aby nebudila pohoršení mimoňského obyvatelstva.
- Od roku 1956-1971 bylo vedeno několik jednání ohledně využití zámku. ČSLA z. něj chtěla udělat skladovací prostory, s čímž stranické a ostatní orgány pochopitelně nesouhlasily. Dále bylo navrhováno při různých jednání umístění MěstNV, pošty, knihovny, LŠU, VB, restaurace, místnost pro SSM apod. V průběhu těchto jednání bylo konstatováno, že stav zámku je stále horší a horší, že rekonstrukce si vyžádá částku, která v průběhu let značně narůstá a je větší než na kterou jsou v současné pětiletce peníze. Ani v jednom případě nedošlo k dohodě ohledně realizační kapacity. Můžeme tedy říci, že od roku 1958 až do dnešního dne je problém stále stejný. Nejsou finanční prostředky, a nejsou ani výhledově plánovány a není realizační kapacita a je i výhledově nepravděpodobné, že bude zajištěna.
- Rok 1971 - převedení zámku do vlastnictví MěstNV Mimoň, pokračovalo se v řadě dalších bezúspěšných jednání, problémy byly stejné, jak je shora uvedeno.
- Rok 1971 měření stávajícího stavu.
- Rok 1972 rada ONV schválila projektový úkol na opravu zámku s tím, že v přízemí bude nutno umístit skladovací prostory, jinak potom Domovní správu, VB, SSM, PO, VÚ ……(OSP). Náklad 23,647.000 Kčs.
- Rok 1973 - projektový úkol ing. arch. Soukupem dopracován.
- Rok 1975 - Jednání ohledně fasády, opravu slíbily PS Liberec, zprostředkováno SKNV. Projekt z března 1975.
- 1977 - Pozemní stavby Liberec odmítly již sjednanou opravu fasády splnit.
- 1977 - nabídnuto pro účely muzea - ze strany muzea nebyl zájem.
- Konec roku 1977 - Jednání za účasti okresních orgánů, poprvé rozhodnuto požádat o sejmutí památkové ochrany. Již se nemluví o památce II. kategorie, ale o památce III. kategorie.
- Rok 1980 - v říjnu zasílá MěstNV ONV dopis ohledně nutných zabezpečovacích prací na budově zámku, který je v dezolátním stavu.
- Prosinec 1980 - usnesení 25.04/80 ONV Č. Lípa o demolici. Na základě tohoto znovu žádost o upuštění od památkové ochrany.
- 23.03.1982 MK ČSR rozhodlo až po takto dlouhé době, že od sejmutí památkové ochrany neustoupí.
- 9.4.1982 MěstNV Mimoň podává odvolání,které bylo značně dlouhou dobu nevyřizováno.
- 15.1.1982 urbanistická studie Stavoprojektu Liberec ohledně celého náměstí. Plocha, na níž stojí zámek je označena otazníkem.
2.5.1983 -dopis ONV řediteli 6. odboru MK ČSR s vysvětli celé záležitosti.
- Rok 1983 - několikeré osobní intervence předsedy ONV 18.11.1963 - na základě všeho shora uvedeného, osobní dopis PhDr. Švagery náměstka ministra s. Valentovi předsedovi ONV, kde je sděleno, že se od památkové ochrany neupouští a pokud se týká dalšího řešení, situace je navrhovaná schůzka na začátku roku 1984 ještě společně s doc. ing. Kymličkou, předsedou zvláštní komise.
- Leden 1984 dopis MěstNV na MK ČSR ohledně zaslání oficiálního rozhodnutí o neupuštění památkové ochrany. Do dnešního dne nebylo rozhodnutí zasláno,
- 17.2.1984 dopis MěstNV na ONV ohledně nutných zabezpečovacích prácí (Padání cihel a omítky)
V současné době je následující situace. 29. září 1984 zaslalo Ministerstvo kultury ČSR rozhodnutí o sejmutí památkové ochrany tímto přípisem.
Ministerstvo kultury ČSR pod čj. 7667/82 z 22.3.1982 vydalo rozhodnutí o neupuštění od památkové ochrany zámku v Mimoni okres Česká Lípa, proti němuž podala rada Městského národního výboru v Mimoni odvolání pod čj. 749/62 z 9.4.1982.
Ministerstvo kultury ČSR na základě tohoto odvolání zahájilo pod čj. 8789/82 řízení o rozkladu a znovu si vyžádalo stanoviska účastníků řízení. Následně byl komplexní materiál předložen do zvláštní komise MK ČSR pod čj. 18 133/82, které na jednání 4. května 1983 dospělo k závěru, že není vhodné upouštět od památkové ochrany a doporučila další postup k hledání možnosti zachování objektu s tím, že se k závěrečnou posouzení vrátí znovu v r. 1984.
V souladu s uvedenými závěry byla provedena řada jednání a šetření s negativním výsledkem. Souhrnná informace byla předložené se zvláštní komise MK ČSR, konané dne 29. 6. 1984, která konstatovala, že ze strany MK ČSR byly vyčerpány všechny možnosti k záchraně objektu a bude proto vydáno rozhodnutí o upuštění od památkové ochrany po splnění těchto podmínek (SÚPPOP čj. 4112/84 z 14. 9. 1984):
1) bude dvojmo předložena komplexní měřická dokumentace celého zámeckého areálu tiskem 1:50. Měření provedlo v r. 1971 SÚRPMO, je vyhovující. Je však třeba toto zaměření objednat tiskem,
2) bude dvojmo předložena zpráva o provedení podrobného historického prozkumu s ohledem na hodnotu objektu a složitost jeho stavebního vývoje. Jeho součástí bude i zaměření torsa sgrafit a profilací (objednat u SÚRPMO),
3) bude vyhotovena dvojmo fotografická dokumentace 13 x 18 cm, jejíž podrobnosti stanoví Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n/L. Je třeba zachytit zámek v širších vztazích, podrobné zdokumentovat interiéry a exteriéry, zejména pak ty části, které dokládají původní vzhled objektu,
4) zajistit v dohodě s KSSPPOP návrh na vhodné umístění vybraných kamenných prvků hlavního klasicistního schodiště,
5) zajistit konzultaci nové zástavby s KSSPPOP,
6) zachovat v co největší míře park a věnovat péči zejména té části, která tvoří městskou zeleň.
Jedno vyhotovení dokumentace a zpráva o průzkumu budou předloženy Státnímu ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a jedno vyhotovení Krajskému středisku statní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n.L. Jakmile obě organizace oznámí, že byly vyhovujícím způsobem splněny podmínky stanovené pod bodem 1) až 4) na doporučení VI. odboru, vydá zvláštní komise rozhodnutí o upuštění od památkové ochrany.
Dr. Helena Hanšova v.r. vedoucí oddělení památkové péče
Poznámky O.Hons (29.02.2004)

zamek1

zamek2


A jak to bylo s vlastním odstřelem zámku ?
Zámek - severní křídlo – odstřel byl proveden 28. dubna 1985 v 9,00 hodin
Zámek - odstřel jižního křídla a střední části zámku měl být proveden 7. června 1985.
Těsně před odstřelem se však nad Mimoni přehnala prudká místní bouře, přičemž blesk, který uhodil do zámku, zažehl připravené nálože, které střední část zámku z větší části samy odstřelily. Sutiny střední části se musely pod dohledem pyrotechniků odstranit, celý objekt znovu překontrolovat a poté 9.června zbývající část odstřelit. Sutiny materiálu zámku byly odvezeny do močálu pod Kalvárií, kde byl na nich později postaveno autobusové nádraží.
Díky Vám všem, soudruzi, co jste se na tom podíleli.
Kdopak to asi byl a jak mu dnes je při pohledu na místo, kde zámek stával...

Počet komentářů: 11  Komentáře ... (poslední: 12. června 2018 9:50)
Autor: Pep@k
Přečteno: 4624x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít