I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Květen v historii Mimoně
Publikováno:  23. května 2008

historieV historii města se udála v květnu řada zajímavých akcí. Pojďme se na ně ve stručnosti podívat.
1 9 4 5
05.10. Vstup Rudé armády do města – osvobození města od nadvlády německé Říše
05. Soupis cennosti a hotovosti zajišťoval a prováděl Judr. Jan Melichar, zajišťovaly se též kola, hudební nástroje, rozhlasové přístroje atd. Vše uskladňováno v německé škole
05. Správní komise města M. – předseda Josef Kočí, místopředseda Jan Čistecký, členové Jan Vitík. Václav Štěnička, Josef Hons, poradce KSČ s. František Mayer (německý občan Mimoně)
Na 1. schůzi ustanoveny referáty :
zásobování – Vitík Jan, finanční – Chalupný Bohumil, bytový – Habl František, kultury a školství - Zavřel Jan, hospodářství – Kaninský Fr., stavební – Judr. Melichar Jan, personální – Čistecký Jan, bezpečnostní (prozatímní) – Kaninský Fr., poradce za KSČ – Mayer Franz, zást. dělnictva a pracujících – Spudich Rudolf,
správce měst. jatek – Hons Josef, pomocný jateční (prozatímní) – Helze Franz, tajemník města – Noll Václav, městský úředník – Bartušek Jindřich

1 9 4 6
05.01. První svobodné oslavy 1. máje.
05.02. Povoleno zřízení soukromé hudební školy (p.Švehla z Prahy)
05.02. Zřízena uniformovaná policie v Mimoni. Dosavadní zaměstnanci bezp. sborů hlídkové služby byli vzati pod přísahu.
05.05. Skauti pálili ohně na Ralsku jako symbol Pražského povstání
05.11. ve 4,30 hodin začal druhý odsun Němců, čítal asi 300 – 400 osob.
05.11. obec obdržela na obnovu po bombardování města 300.000 Kč.
05.11. Na žádost ZemNV zřízena národní správa na čp. 109/3 pro Ústav na neškodné odstranění a zužitkování zvířecích těl.
1 9 4 7
05. Nové značkování turistických cest z popudu vojenského zeměpisného úřadu.
05.02. Šachovému klubu Pachman darován alpakový pohár
05.02. Minist. zemědělství v Praze přípisem z 18.4.1947 čj. 26772/47-IX.-A-3 přidělilo zámek spolu s nemovitostmi v katastr. území Mimoň a to : st.p.č.k. 524, 522, 523, 624, 654 a poz.p.č.k. 737, 739, 2080, 279 do užívání voj. správě. Protože se jednalo bez vědomí MNV, byl jím podán protest a požadováno zrušení tohoto výnosu.
05.02. MNV žádal ředitelství stát. lesů a statků v Praze o odprodej lesa Čistá na kat. území M. protože zřízením VVP zůstalo z polesí Novomastí jen enkláva kat. čísel.
05.02.MNV jednalo o obecním domku v lese u Borečku po bývalém Drnomistru, krý není osídlen.
05.10. Jednáno o odstranění nápisů německých vojáků a nahradit je deskou Hrob bojovníků Rudé armády 1945 a kolem upravit zahrádku živým plotem až k budově Musea.
05.10. Státní památkový úřad požádán o přemístění sochy na Tyršově náměstí na jiné místo s odůvodněním zvýšené dopravní frekvence na státní silnici.
05.19. Objekt čp. 503/1 bylo používáno Kazatelskou stanicí českobratrské církve evangelické. V mezích možností povolil MNV i používání pro církev československé v Mimoni
05.10.ČSL odmítá prac. povinnost na úklid města s odůvodněním, že s ní není jednáno jako s rovnocenným partnerem NF.
05.19. MNV odvolal svojí žádost o přidělení zámku čp. 42/3 s tím, že stavební objekt čp. 40/3 a 41/3 bude přidělen MNV z důvodů regulačních a dům čp. 43/3 pro městského zahradníka k udržování zámeckého parku a veřejného prostranství a to parcel. kat.č. 737, 736/1, 20080, 736/2, 736/3, 735, 740/1, staveb. parcel 654, 739, 738-rybník. V revoluci byla přidělena budova čp.158/1 ONP, která měla předkupní právo ještě z dob 1. republiky pro účely Dům péče o zdraví.
05.19. Nákladem 1,000.000 Kč adaptován dům čp. 89/1 na městské jesle (Zd.Nejedlého ?)
05.19. Sokol obdržel do správy čp. 170 pro tělovýchovné účely – jedná se o bývalý majetek německého TURNVEREIN.
05.24. MNV vzal na vědomí zprávu o svazovém mistrovství Klub kuželkářů v Mimoni
1 9 4 9
05.05. Ohalen pomník Rudé armádě.
1 9 5 3
05.09. Josef Pobuda z Mimon2 byl vyznamenán ministerstvem školství Odznakem vzorného učně v učňovském středisku v Hejnicích.
05.09. Konala se vojenská přehlídky místní posádky
1 9 5 4
05.15. Prudký vichr odnesl z domu čp. 141/4 v Pertoltické ulici střechu. Dům je chráněnou památkou státní památkové péče.
05.16. Volby do zastup.orgánů:Předseda MNV : Káninský Fr, místopředseda MNV: Janů František
tajemník MNV : Musil Jan, členové rady : Stejskal, Špačková Antonie, Šturc Jaroslav, Beneš
plénum komise : zemědělská, zdravotnická, místního hospodářství, školská, bytová, trestní, matrikáři, získávání do zemědělství, rozpisná (plánovací), osvětová rada MNV.
1 9 5 5
05.01. Perlička: Na 1. máje nebyl zajištěn zpěv, skandování a zdravice občanstva.
05.11. Rada rozhodla o uložení prsti z Lidic a Ležáků u pomníku rudoarmějce (pomník RA) na návrh Svazu bojovníků za svobodu.
05.25. Občan Chlubna se svojí rodinou se vystěhoval do Jugoslávie
05.25. Kolaudace místa na ukládání uren Spolku přátel žehu.
05.25. Příprava na Spartakiádu z Mimone – okresní přehlídky se zúčastnilo 16 mužů+48 žen+16 dorostenek a dorostenců, na krajské 16 dorostenek z M.
05.25. Jan Kaše neobdělal pozemky, které mu byly svěřeny, záležitost předána prokurátorovi.
1 9 5 7
05. Požár v Novinách – shořely Štajmanovy boudy na studený odchov telat, uhořelo 25 telat.
05. Úprava zámeckého parku, vedle celkové úpravy byla zřízena i nová brána z ulice od zámku (Vranovská ul.)
05. Zřízeno nové dětské hřiště v zámeckém parku (vpravo před branou do Vranovské ul.)
05.29. Volby do MNV. Nově zvolení funkcionáři MNV: Předseda : Svoboda Jaroslav, náměstek předsedy MNV : Janů František, tajemník MNV : Musil Jan, členové rady : Krejbich Bohumil, Mikeš Jan, Pešička Václav, Vrabcová Libuše, Pokorná Libuše.
Ustanovené komise : zemědělská o 7 členech, finanční – rozpočtová (8), školská (7), místního hospodářství (8), zdravotní (8), bytová (8), zásobovací (9).
1 9 5 8
05.02. Ve dnech 2.- 7.května 1958 se konala v ZK ROH TON výstava obrazů českých mistrů 19. století (obrazy Ant. Mánesa, Jos. Mánesa, Mik. Alše, Josefa Matěje Navrátila (originály jsou uloženy v zámku v Zákupech), Antonína Chuttisiho, Adolfa Kosárka, Karla Purkyně, Julia Mařáka, Václ.Brožíka, Jar. Čermáka, Fr. Ženíška, Soběslava Hippolyta Pinkase, Vojtěcha Hinajse) Výstava byla označena jako jedna z mála význačných kulturních událostí svého druhu v našem městě.
1 9 5 9
05.02. Čsl. svaz rybářů MO v Mimoni pořádal 2. rybářské závody v zámeckém parku.
1 9 6 1
05.13. Shořela střecha skladiště na nádraží ČSD.
05.23. Jednáno mimo jiné o činnosti MěNV za uplynulé období. R. 1957 bylo zvoleno 40 členů pléna MNV – poslanců. Došlo k odvolání 2 poslanců, jmenovitě Mudr. Kott Václav a Janů František, místo nichž byli v doplňujících volbách zvoleni Valenta Jiří a Malínský Josef. Dále odstoupili J. Hemelík a Old. Hampl, kteří se odstěhovali z M. , pro trvalou nemoc Rudolf Kubala a Jar. Michal. Zemřel Školný a do JZD Volfartice přešel Jos. Souček. Za tyto nebyli provedeny doplňující volby.
05.18. V autě Vahařství (OPMP M.) uhořel 19tiletý Ladislav Klát z M. Za jízdy si z příruční benzinového zásobníku naléval do zapalovače benzin a při přezkušování funkčnosti se z L.Kláta stala hořící pochodeň. Zemřel 2.6.61 v nemocnici.
05.15. Brežněv projížděl Mimoní od Č.L. přes Kozinovo nám., Žitavskou ul. do Jablonného a Liberce. U železničního viaduktu byl jeho průvod zastaven a přijat školní mládeží a obyvatelstvem. Za doprovodu městské hudby pak pokračoval ve své cestě..
05.01. Oslavy 1. maje proběhly na Stalinově náměstí
1963
05.25. Okresní noviny Nástup přinesly zprávu o návštěvě mongolského velvyslance na Gigantě.
1 9 7 0
05.01. Výstava Mimoň 1945 - 1970 v ZK Mitop Přehled úspěchů za 25 let od osvobození
05.23. Na silnici Hradčany - M. 23.května 1970 na mostě u Borečku přes Ploučnici auto z K.Varů se zřítilo do řeky, když řidič nezvládl na mostě řízení. 1 mrtvý + 2 těžce zranění.
1 9 7 3
05.28. Zloděj aut dopaden : 28.5.1973 byl odcizen traktor URSUZ řidiči V.K. z M. a navíc postrádal i své osobní auto. Obdobný případ se stal i Mudr. Kottovi, kterému z osob. auta odcizili i doklady. Jako pachatel byl zjištěn J.Š z Chrástu u Plzně, již 8 x trestaný recidivista.
1 9 7 5
05.04. Začátkem roku byly prováděny dokončovací práce na Domu Družby ve vnitřní vybavenosti (schodiště, zasklení přepážek atd.). Do trvalého užívání byla stavba DD převzata 4. května 1975. V červnu téhož roku převzal objekt do trvalého užívání Velkovýkrmna Zákupy.
1 9 7 7
05. Ve dnech 27.5.-3.6. 1977 byla uskutečněna dětská výstava tvorby žáků zvláštní školy. Dosavadním ředitelem je stále Josef Zavřel.
1 9 8 1
05.09. Základní škola Mírová byla přejmenována 8.5.1981 na školu Wilhelma Piecka. Přítomni i zástupci družební školy (již 14 let spolupráce) z Oelsnitz v okrese Stalberk.
05. Provoz interní nemocnice v Mimoni byl ukončen 5.května 1981. Celý areál byl přestavěn pro potřeby již starých občanů a to na Domov důchodců, který byl otevřen slavnostně 2.listopadu 1981 ve 13,00 hod. Tento areál má 26 pokojů se 60 lůžky. Vedoucí Domova důchodců se stala pí. Vokrojová, vrchní sestrou s stala pí. Vrbová

Počet komentářů: 2  Komentáře ... (poslední: 23. května 2008 15:47)
Autor: Pep@k
Přečteno: 4040x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít