I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen 120 let knihovny v Mimoni
Publikováno:  27. března 2008

historieNa letošní rok připadá kulaté výročí knihovny v Mimoni. Je tomu už 120 let, co byla knihovna založena. Podívejme se na její historii.
První knihovna, o které se v dějinách našeho města je možné se dočíst, je knihovna zámku, kterou sem nechal převést hrabě František de Paula z Hartigů v počtu ~ 17.000 svazků. Cena jednotlivých knih tehdy kolem roku 1800 byla odhadována na 200 - 500 kop rýnských. Tato knihovna však byla povětšinou obyvatelstvu nedostupná.
Z podnětu obyvatel, hlavně však z řad učitelstva, byla v M. r. 1888 zavedena obecní knihovna, která patří k nejstarším obecním knihovnám v širokém okolí. Rozvíjela se i přes omezené prostředky. Počátkem tohoto našeho 20. století pracovala od října do poloviny května každou neděli odpoledne. Měla tehdy 2.800 svazků a 800 brožovaných sešitů. Práci vedli učitelé, jako konečně po většinu trvání knihovny.

Po 1. svět. válce umožnil knihovnický zákon z roku 1919 nový rozmach. Smlouva mezi učitelstvem a městským zastupitelstvem byla r. 1920 sloučena lidová knihovna s nově založenou obecní knihovnou a zvolen knihovnický výbor. Bylo více peněz na knihy, což umožnilo nové nákupy. Staré knihy byly vyřazovány, hlavně pro zastaralost názorů a fysického opotřebování. V r. 1923 bylo ukončeno nové uspořádání a zaveden na svou dobu moderní způsob půjčování. Roku 1925 vykazuje knihovna, že má k dispozici 2.665 svazků, 321 čtenářů, kteří si za rok vypůjčili 7.875 knih,
Knihovna byla umístěna v městském domě poblíž kina a při bombardování Mimoně v 8.května 1945 byla rovněž částečně poškozena.. Tím byla podstatná část knih zcela zničena nebo velmi poškozena.. Část musela být pro nedostatečný obsah vyřazena. Odborné a cenné knihy převzala Univerzitní knihovna v Praze spolu s těmi, které byly do M. dovezeny během války z Berlína, Paříže a Budapešti a uskladněny v zámku, aby byly uchráněny před zničením.
České knihy, které se zachovaly, kterých však mnoho nebylo, byly vřazeny do nově zakládané lidové knihovny v M. Začátky nebyly lehké. Budova byla bombou částečně zdemolována, proto se knihovna přestěhovala do domu v Mírové ulici (dnešní LŠU), pak do dalšího objektu (dnešní policie ČR) a konečně do bývalého špitálu u Božího hrobu. Jedna novinová zpráva z r. 1947 uvádí, že knihovna má 267 čtenářů (= 5% všech obyvatel tehdejší M.) a 770 knih. V té době se razilo heslo, že je nutné mít tolik knih, kolik je obyvatel + 10 % navíc. Měla tedy knihovna mít 5.700 knih.
Po několika letech soustavné práce několika učitelů, zejména za vedení učitele Františka Gregora, se podařilo zařadit mimoňskou knihovnu mezi vzorné a posléze mezi nejlepší v okrese. Dnešní její stav = 29.000 knih a na 1.300 čtenářů s celoročními 61.000 výpůjčkami.
15. září 1945 universitní a národní knihovna v Praze 1, Mariánské nám. Klementinum žádá o roztřídění knižního materiálu zabaveného Němcům, který bude odvezen do Prahy. 14. listopadu 1945 Místní osvětová rada v Mimoni navrhuje převzetí městské knihovny za přítomnosti četníka p. Skopaře a 3. prosince byly veřejné knihovně dány k disposici místnosti likvidovaného úvěrového ústavu i se zařízením.
15. ledna 1946 pan učitel Frolík žádá o příspěvek na veřejnou knihovnu. Byla ustanovena Knihovní rada a ta se obrací na mimoňské firmy. Byl proveden sběr německých knih
14. února 1946 je knihovna přemístěna do domu s hudebninami p. Franze.
V roce 1963 se spojují obecní knihovny ve Vranově a v Pertolticích s městskou knihovnou v Mimoni.
V roce 1964 se knihovna stěhuje do budovy Špitálu u Božího hrobu z Mírové ulice

spital

1. června 1968 je dosavadní vedoucí městské knihovny učitel František Gregor ze své funkce uvolněn a na jeho místo nastoupila Eliška Borutová.
Počet knih ke konci roku 1969 činí 11.128 ks. Počet čtenářů je 153 dospělých a 201 dětí.
K 31. prosinci 1973 má knihovna celkem 16.500 svazků, z toho pro mládež 3.994 svazků, naučných 3.992 svazků. Počet registrovaných čtenářů je 497 čtenářů dospělých a 197 čtenářů dětských. Celkem bylo za rok 20.568 výpůjček, z toho 5.337 svazků dětských, 13.015 svazků krásné literatury a 2.210 svazků naučné literatury atd.
Z ostatní činnosti bylo uspořádáno 14 besed o knize, 26 výstavek a 1 gramokoncert.
V roce 1980 knihovna uskutečnila 56 výstavek, 66 nástěnek, 19 besed, 13 exkursí. Přírůstek knih byl 1.333 svazků v hodnotě 34.223 Kčs. Knihovna měla k 31.12.1980 celkem 21.871 svazků. Počet čtenářů byle 1005 a návštěvnost byla 7.840 občanů. Půjčeno bylo 50.163 knih, příjmy od čtenářů byly 6.500 Kč.
V roce 1984 knihovna zaznamenává stále zvyšující se tendenci počtu výpůjček. Výpůjček je 58.305 svazků, (zvýšení o 382 ks proti roku 1983). Knihovna slouží 1236 stálým čtenářům = 15,85 % všech obyvatel (včetně Pertoltic, Novin, Vranova, Srního Potoka), z toho je 524 čtenářů do 14 let, 111 mládeže ve věku 15. - 19 let a 60 dospělých.. V knihovně se uskutečnilo 44 besed se čtenáři, 80 výstavek a 71 jiných akcí. Z rozpočtu města bylo poskytnuto 26.470 Kčs, vlastní příjmy = 1.569 Kčs.
Při hodnocení profesionálních knihoven ve Cvikově, Doksech, Jablonném, Kam. Šenově, Novém Boru a České Lípě je Mimoň výrazně oceňována na 1. místě.
Stávající objekt knihovny v bývalém městském muzeu a ještě dříve Špitálu Božího hrobu bez výrazné opravy a úpravy zcela nevyhovuje.
Od 1.1.1988 vede knihovnu Jana Vesecká, která pracovala před svým nástupem do knihovny jako pracovnice STSP. Knihovna má 1343 čtenářů. Celkem bylo 10,263 návštěvníků = 61.551 výpůjček ( z toho krásné literatury 27.689, dětská = 17.752), na 1 čtenáře = 43 knihy za rok. Bylo uskutečněno 125 výchovných akcí, z toho pro děti 42 s návštěvností 1005 osob. 58 výstavek k výročí jubilea některého spisovatele, básníka či jiné význačné osoby.
V roce 1989 má knihovna celkem 28.881 svazků + 61 časopisů.
Vnitropolitický vývoj po roce 1989 měl vliv na poněkud menší zájem ve výpůjčkách čtenářů. Počet stálých čtenářů klesl na 1053 ( z toho 419 dětí).
V roce 1990 se prostory MŠ ve Svébořické ulici upravují pro potřeby Městské knihovny. Přepokládané náklady se očekávají ve výši 800.000 Kčs a úprava má trvat 2 roky.
Koncem roku 1991 má knihovna celkem 30.870 knih (pro dospělé 19.568 ks), nově zakoupeno 1220 knih za téměř 40.000 Kč, odepsáno bylo 1.888 knih, výpůjček bylo 37.747, čtenářů celkem 898 (z toho 376 dětí).
1. listopadu 1992 se knihovna přestěhovala ze Špitálu Božího hrobu do Svébořické ul. do objektu bývalé MŠ.

knihovna

Jaká je současnost ?
K 31. prosinci 2007 je vedoucí knihovny ing. Helena Jakešová, knihovnicemi jsou Pavlína Pelcová a Miroslava Jesínková.
Oddělení pro dospělé je otevřeno v PO od 13,00 do 18,00 a ve ST od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 18,00 hodin. Oddělení pro děti a mládež v ÚT a ČT od 12,00 do 18,00 hodin.
Členské poplatky na 1 rok :
dospělí 100 Kč, studenti a děti 50 Kč, důchodci 50 Kč
Knihovna měla k 31.12.2007 ve fondu 27913 svazků. Výpůjček bylo 19788 ks. Čtenářů 409, z toho 107 dětských. Odebíralo se 62 titulů periodik.
Během roku se konají různé besedy pro děti, velikonoční a vánoční dílny, přednášky pro dospělé, knihovna se zapojuje do celostátních akcí Týden knihoven a Březen – měsíc internetu. Každoročně je knihovní fond i zařízení obnovováno prostřednictví dotací z ministerstva kultury. Pro návštěvníky je k dispozici veřejný internet a služba Czech POINT. Knihovna využívá elektronický knihovnický systém KPWin SQL a elektronický katalog má na adrese http://86.63.203.137. Zpracovává se zde výstřižková služba o Mimoni (výběr a archivace článků z novin a internetu).

Počet komentářů: 1  Komentáře ... (poslední: 27. března 2008 7:43)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3486x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít